FIRST - PREVIOUS - NEXT - LAST

Tại nhà Ðỗ Trí Khang (Fairfax, Virginia)
Ðứng : Ðỗ Ðình Lợi, Vũ trọng Dụng, Ðỗ Trí Khang, Ng Văn Thục, Dương Ðình Hưng, Phạm Văn Hải, Ngô Tằng Giao
Ngồi : Lê Duy San, Trịnh Ðức Minh, Lê Tiến Phụ