Những hình ảnh ở đây do các bạn đóng góp và ghi chú.

Chúng tôi xin các bạn vui lòng cung cấp thêm các hình cũ, mới trong các lần họp bạn CVA 1959.

Cám ơn các bạn