CVA59 tham dự Ðại Hội Trưng Vương

Ngày 12-3-2005, tại Houston, Texas

Các anh : Lại Quốc Ấn, Ðinh Mạnh Hùng, Phạm Quang Trình, Nguyễn Văn Hiền

Anh chị Bùi Khắc Kỳ (giữa)

Anh Trình, chị Kỳ, chị Hùng

Anh chị Ấn và anh chị Hiền

Các chị Ấn, Kỳ, Hiền

Các chị Hùng, Kỳ, Trình

Anh Trình