HÌNH 2006


  • San José 30-9, đón tiếp Phan Kim Thịnh từ VN
  • Milpitas 28-9, tại nhà Phạm Bình
  •  Saigon 17-9, cà phê sáng với Trí Vượng
  • San José 6-9, đón tiếp Nguyễn văn Thục và Hoàng Hữu Phiên
  •  San José, 22 tháng 7, đón tiếp anh chị Phạm Ngọc Bích và Nguyễn Văn Lãng
  •  Saigon, 7 tháng 4, viếng tang Dương Cự
  •  San Jose 10 tháng 2 - tân niên

  •  Saigon, tháng 2

  •  Saigon, 11 tháng 1 (20 tháng chạp ta)


  • Trở về mục lục