Lê Duy San và Hoàng Uông Lễ

Nguyễn Trọng Dzũng và Bùi Hùng Khoát

Phạm Hữu Độ và Chu Trí Lệ