Portland - Đón tiếp Trần Vụ Bản và Đinh Mạnh Hùng tại nhà hàng Thiên Hồng trưa ngày 16-11-2008


Trần Vụ Bản, Nguyễn Vũ Văn, Đinh Mạnh Hùng, Nguyễn Kim Đễ


Chị Đễ, thân hữu của anh Đễ, chị Hùng, chị Bản


Anh Bản, chị Hùng, anh Hùng, anh Đễ và thân hữu