18/10/2009, Các anh chị Hoàng Gia Thụy CVA 57-60, Nguyễn Huy Tiên CVA59, Nguyễn Công Thuần CVA59 từ miền Tây Hoa Kỳ ghé chơi Montreal.