H.1- Từ trái : Phạm Đình San, Nguyễn Trọng Dzũng, Nguyễn Hữu Hiền, Ngô Cảnh Loan, Nguyễn Văn Quyền, Vũ Ngọc Đĩnh, Nguyễn Thái Vân


H.2 - Ngồi: NC Loan, NV Quyền, Hoàng Huyên, Nguyễn Đình Phương "voi", VN Đĩnh. Đứng : PĐ San, NT Dzũng, Nguyễn Chí Thành, NH Hiền, Nguyễn Công Hiến, Nguyễn Hoàng


H.3 - NT Vân, NV Quyền, H Huyên, NĐ Phương, NC Loan, Nguyễn Đức Nhuận, N. Hoàng, NH Hiền, NC Hiến.


H.4 - Ngồi như H.3, thêm hàng đứng có các bạn PĐ San, NC Thành, VN Đĩnh, NT Dzũng