DANH SÁCH THAM DỰ
Đại Hội CVA59 2009
ngày 4 tháng 7, 2009 tại Little Saigon, Nam California
Kỷ niệm 50 năm ngày ra trường CVA Saigon


CVA-59 Nguyễn Đức An
CVA-57 Vũ Kim Anh (Bruxelles, Belgium)
CVA-58 Vũ Trọng An
CVA-59 Lê Nhân Ảnh
CVA-59 Lại Quốc Ấn
CVA-59 Lê Vĩnh Bảo
CVA-58 Hà Ngọc Bích
CVA-59 Phạm Ngọc Bích (Toronto, Canada)
CVA-59 Nguyễn Quốc Can
CVA-59 Vương Vĩnh Cẩn
CVA-59 Trần Ngọc Chín
CVA-59 Vũ Thiện Chìu
CVA-59 Trần Văn Chu
CVA-59 Phó Ngọc Chương
CVA-59 Nguyễn An Cường
Thân hữu Bùi Đình Dậu
Thân hữu Trần Như Du
CVA-59 Nguyễn Đình Duật
CVA-59 Trần Quang Dự
CVA-59 Lê Ôn Dương
 CVA-59 Nguyễn Trọng Dzũng
CVA-58 Lê Danh Đàm
CVA-59 Nguyễn Kim Đễ
CVA-59 Vũ Ngọc Đĩnh
CVA-59 Phạm Hữu Độ
CVA-59 Nguyễn Đình Đức
CVA-59 Đỗ Nguyên Giai
CVA-59 Trần Lam Giang
CVA-59 Phạm Trịnh Hà (Oslo, Norway)
CVA-58 Vũ Mộng Hà
CVA-59 Phạm Văn Hải
CVA-59 Phạm Văn Hàm
CVA-59 Trần Công Hàm
CVA-59 Nguyễn Công Hiến
CVA-59 Nguyễn Huy Hiền
CVA-59 Nguyễn Mạnh Hiền (A)
CVA-59 Nguyễn Mạnh Hiền (B)
CVA-59 Nguyễn Văn Hiền
CVA-59 Nguyễn Hoàng
CVA-59 Phạm Hoán
CVA-59 Ngô Thế Hoành (Toronto, Canada)
CVA-59 Đinh Mạnh Hùng
Thân hữu Tuyết Hoa
CVA-59 Hoàng Huyên
CVA-59 Đỗ Trí Khang
CVA-59 Bùi Hùng Khóat
CVA-.. Nguyễn Mộng Khôi
Thân hữu Trịnh Tiến Lãnh
CVA-59 Phạm Trọng Lệ
CVA-58 Nguyễn Ngọc Liên
Thân hữu Lê Đức Long
CVA-59 Đỗ Đình Lợi
CVA-56 Trần Trung Lương
Thân hữu Nguyễn Đình Mạc
Thân hữu Trần Đạt Minh
CVA-58 Trịnh Đức Minh
CVA-59 Phan Quang Nại
CVA-59 Trần Quang Nam
CVA-59 Đinh Công Nghĩa
CVA-59 Đặng Đức Nghiêm
CVA-58 Trương Đình Ngôn
CVA-59 Nguyễn Đức Nhuận
CVA-59 Nguyễn Đào Nùng
CVA-59 Hoàng Hữu Phiên
CVA-59 Nguyễn Đình Phương (Gàtre)
CVA-59 Nguyễn Đình Phương (Voi)
CVA-59 Dương Hồng Quân
Thân hữu Đặng Kim Quy
CVA-59 Nguyễn Văn Quyền
CVA-59 Lê Duy San
CVA-59 Phạm Đình San
CVA-59 Nguyễn Sâm
CVA-59 Nguyễn Chí Thành
CVA-59 Đinh Xuân Thảo
CVA-59 Đỗ Xuân Thắng
CVA-59 Nguyễn Tiến Thịnh
Thân hữu Vũ Đức Thọ
CVA-59 Nguyễn Ngọc Thông
CVA-59 Nguyễn Thị Thu
CVA-59 Nguyễn Công Thuần
CVA-59 Nguyễn Văn Thục
CVA-60 Hoàng Gia Thụy
CVA-59 Nguyễn Huy Tiên
CVA-59 Đỗ Đăng Tiến
CVA-58 Lê Văn Tiến
CVA-59 Phạm Như Tiếp
CVA-59 Đỗ Quí Toàn
CVA-59 Đàm Trọng Toàn
CVA-59 Nam Sinh Trí
CVA-59 Phạm Quang Trình
CVA-58 Trần Quang Trung
CVA-59 Nguyễn Tân Văn
CVA-59 Nguyễn Vũ Văn
CVA-59 Nguyễn Thái Vân
CVA-59 Nguyễn Ngọc Võ
Thân hữu Nguyễn Văn Y


TỔNG CỘNG: 150 NGƯỜI THAM DỰ, GỒM 86 CVA VÀ 64 THÂN NHÂN & THÂN HỮU.