Đặc san Xuân Đinh Hợi
do nhóm CVA59 Saigon thực hiện
phổ biến nội bộ giữa các bạn cùng trang lứa
cựu học sinh Nguyễn Trãi-Chu Văn An Saigon 54-59

(xin bấm trên hình bìa, mời vào đọc)