Bạn Chu Trí Lệ từ San Jose (CA) đến thăm Portland (OR) ngày 16-01-2011Từ trái : Nguyễn Vũ Văn, Bùi Khắc Kỳ, Chu Trí Lệ, Nguyễn Kim Đễ, anh Văn Thái Hiệp, Phạm Trọng Sách.Bùi Khắc Kỳ và Nguyễn Vũ Văn.Từ trái : Nguyễn Kim Đễ, anh Văn Thái Hiệp, Phạm Trọng Sách.


Trở về đầu trang