CVA59 Nam California họp mặt Tất niên ngày 29-01-2011Từ trái : Phạm Đình San, Nguyễn Hữu Hiền, Nguyễn Tiến Thịnh, Nguyễn Ngọc Quyên, Nguyễn Chí Thành,
Phạm Văn Hàm (khuất phía sau), Nguyễn Công Hiến, Hoàng Huyên, Lê Nhân Ảnh, Nguyễn Văn Quyền.Từ trái : Ng. Hữu Hiền, Ng. Đình Thức, Ng. Tiến Thịnh, Ng. Ngọc Quyên, Phạm Văn Hàm (khuất phía sau), Ng. Thái Vân,
Ng. Công Hiến, Hoàng Huyên, Lê Nhân Ảnh, Ng. Văn Quyền, Ng. Hoàng, Ng. Đình Phương "Voi", Ng. Mạnh Hiền "A".Từ trái : Ng. Ngọc Quyên, Phạm Văn Hàm (khuất phía sau), Ng. Thái Vân, Ng. Công Hiến, Hoàng Huyên,
Lê Nhân Ảnh, Ng. Văn Quyền, Ng. Hoàng, Ng. Đình Phương "Voi", Ng. Mạnh Hiền "A", Vương Vĩnh Cẩn.Từ trái : Lê Nhân Ảnh, Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Đình Phương "Voi", Dương Hồng Quân,
Vương Vĩnh Cẩn, Nguyễn Đức Nhuận (đứng), Trần Quang Dự, Nguyễn Tiến Thịnh.Từ trái : Nguyễn Hữu Hiền, Nguyễn Đình Thức, Nguyễn Tiến Thịnh, Nguyễn Ngọc Quyên, Nguyễn Chí Thành (đứng phía sau).Từ trái : Vương Vĩnh Cẩn, Nguyễn Đức Nhuận (đứng), Trần Quang Dự, Phạm Đình San.Từ trái : Nguyễn Thái Vân, Nguyễn Công Hiến, Hoàng Huyên, Lê Nhân Ảnh.


Trở về đầu trang