CVA59 San Jose tiếp đón anh chị Trịnh Đức Minh ngày 04-03-2011Từ trái : Nguyễn An Cường, Trịnh Đức Minh, AC Nguyễn Trọng Dzũng, chị Trịnh Đức Minh, AC Lê Duy San, Phạm Hữu Độ, Chu Trí Lệ.Từ trái : Nguyễn An Cường, Trịnh Đức Minh, AC Nguyễn Trọng Dzũng, chị Trịnh Đức Minh, AC Lê Duy San, Phạm Hữu Độ, Chu Trí Lệ.Từ trái : Lê Ôn Dương, Nguyễn An Cường, Đỗ Đình Lợi, AC Nguyễn Trọng Dzũng, chị Trịnh Đức Minh, Lê Duy San, Phạm Hữu Độ.


Từ trái : Lê Duy San, Phạm Hữu Độ, Chu Trí Lệ, Trịnh Đức Minh, Phạm HoánDzũng Lợi Cường Dương Bình .Từ trái : Nguyễn An Cường, Trịnh Đức Minh, AC Nguyễn Trọng Dzũng, chị Trịnh Đức Minh.


Trở về đầu trang