Lễ thành hôn của ái nữ CVA59 Nguyễn Vũ Văn ngày 02-07-2011


Cô dâu Quỳnh Vivian Nguyễn và chú rể Billy Vệ..


Cô dâu chú rể và gia đình nhà gái.


Cô dâu chú rể và 2 họ..


Từ trái qua: các anh chị Nguyễn Vũ Văn, Nguyễn Công Thuần, Nguyễn Kim Đễ, Bùi Khắc Kỳ,
anh Phạm Trọng Sách và anh Đỗ Thế Quang.


Từ trái qua : Nguyễn Vũ Văn, Nguyễn Công Thuần, Nguyễn Kim Đễ, Bùi Khắc Kỳ, Phạm Trọng Sách và Đỗ Thế Quang.


Từ trái : Chị Bùi Khắc Kỳ, anh chị Nguyễn Kim Đễ, bạn Phạm Trọng Sách.


Từ trái : Bạn Bùi Khắc Kỳ, chị Nguyễn Công Thuần, chị Bùi Khắc Kỳ, chị Nguyễn Kim Đễ.


Trở về đầu trang