>

CVA59 San Jose tiếp đón bạn Đinh Công Nghĩa ngày 06 và 11-10-2011


Ngày 06-10-2011 tại Phở Bằng. Từ trái : Chu Trí Lệ, Phạm Hữu Độ, Đinh Công Nghĩa, Phan Quang Nại,
Ngô Cảnh Loan, Lê Duy San, Phạm Bình, Lê Ôn Dương.


Từ trái : Phạm Hữu Độ, Đinh Công Nghĩa, Phan Quang Nại, Ngô Cảnh Loan, Lê Duy San.


Từ trái : Đỗ Trọng Lễ, Nguyễn An Cường , Nguyễn Đình Phương GT, Nguyễn Trọng Dzũng.


Ngày 11-10-2011 tại nhà Lê Ôn Dương.
Từ trái: Ngô Cảnh Loan, Đinh Xuân Thảo, Phạm Hữu Độ, Đinh Công Nghĩa, Đỗ Đình Lợi, Lê Ôn Dương.


Đinh Xuân Thảo, Ngô Cảnh Loan, Phạm Hữu Độ, Đỗ Đình Lợi, Nguyễn Trọng Dzũng, Đinh Công Nghĩa.


Ngô Cảnh Loan, Đỗ Đình Lợi, Nguyễn Trọng Dzũng, Phạm Bình, Đinh Công Nghĩa.


Trở về đầu trang