Lễ thành hôn của ái nữ CVA59 Lê Nhân Ảnh ngày 15-10-2011


Thiệp báo hỉ.


CVA59 Nam CA dự tiệc cưới. Từ trái, ngồi: chị Phan Tú Quỳnh, CVA59 Đỗ Nguyên Giai, AC CVA59 Phạm Đình San, chị Nguyễn Mai.
Đứng: anh Nguyễn Mai, "ông nhạc" Lê Nhân Ảnh, CVA59 Nguyễn Thị Thu và phu quân (anh Lê Tiến Đạt),
các CVA59 Nguyễn Chí Thành, Nguyễn Thái Vân, Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Mạnh Hiền "A" và Nguyễn Mạnh Hiền "B". .


Từ trái, ngồi: Nguyễn Mạnh Hiền "A", Nguyễn Văn Quyền, AC Nguyễn Đức Nhuận, chị Vương Vĩnh Cẩn. Đứng: Nguyễn Tiến Thịnh,
Đỗ Nguyên Giai, Phạm Đình San. Nguyễn Thái Vân, Nguyễn Hoàng, Vương Vĩnh Cẩn, Lê Nhân Ảnh, Nguyễn Mạnh Hiền "B",
Sau lưng LN Ảnh là Hoàng Huyên, chưa kịp đứng vào hàng.


Từ trái: CVA59 Nguyễn Thị Thu và phu quân (anh Lê Tiến Đạt), Đỗ Nguyên Giai, AC Phạm Đình San, chị Nguyễn Mai.
Đứng: AC Thu Thủy-Lê Nhân Ảnh, anh Nguyễn Mai.


Từ trái, ngồi : .AC LT Đạt-NT Thu, ĐN Giai. Đứng: NM Hiền "B", PĐ San, N. Mai


Từ trái : AC Thu Thủy-LN Ảnh, chị Phan Tú Quỳnh, AC LT Đạt-NT Thu.


Từ trái, ngồi: AC LT Đạt-NT Thu, ĐN Giai, PĐ San. Đứng: NT Vân, NC Thành, NV Quyền.


Lê Nhân Ảnh và "con gái rượu".


Trở về đầu trang