Ngày 18-02-2012 - Họp mặt bỏ túi tại nhà bạn Đỗ Trọng Lễ (San Jose).Từ trái: Phạm Hữu Độ, Ng An Cường, thân hữu Nguyễn Bình, Lê Ôn Dương, Ng Trọng Dzũng. Đỗ Trọng Lễ, Ng Gia Kiên,
Đinh Xuân Thảo, Bùi Hùng Khoát, Phạm Bình. (Phó Ngọc Chương đến muộn, không có mặt trong hình này).


Như hình trên, trừ Ng Trọng Dzũng.


Từ trái: các chị Đỗ Đình Lợi, Đinh Xuân Thảo, Ng Trọng Dzũng, Đỗ Trọng Lễ, Phạm Hữu Độ.Các chị Đỗ Trọng Lễ và Phạm Hữu Độ.Ng An Cường và Phạm Bình.


Từ trái: chị Ng Trọng Dzũng, các bạn Phạm Hu Độ, Ng An Cường, thân hữu Ng Bình, và Lê Ôn Dương.Đinh Xuân Thảo, Bùi Hùng Khoát, Phạm Bình.


Trở về đầu trang