28-06-2012 - CVA59 Seattle tiếp đón anh chị Vũ Đình Thịnh "R" đền từ Tampa (FL)


Từ trái: Nguyễn Ngọc Vĩnh, anh Thọ (một thân hữu ở Tampa cùng đi với VĐ Thịnh), Vũ Đình Thịnh "Ruồi"
và Đinh Mạnh Hùng.


Anh Thọ (Tampa), Vũ Đình Thịnh "R" và AC Đinh Mạnh Hùng.AC Đinh Mạnh Hùng và chị Vũ Đình Thịnh.


Chị Đinh Mạnh Hùng, chị Vũ Đình Thịnh, chị Thọ và chị Ng Ngọc Vĩnh..AC Thọ, chị ĐM Hùng, chị VĐ Thịnh và ĐM Hùng.


Trở về đầu trang