Tháng 10/2012 CVA59 California đón tiếp anh chị Đỗ Trí Khang đến từ Fairfax (VA).


Ngày 06/10 các bạn CVA59 Nam California đón tiếp anh chị Đỗ Trí Khang tại Little SaiGon.

ĐTKhang @ Uyên Thi

Từ trái qua: Nguyễn Đình Phương "Voi", Nguyễn Tiến Thịnh, Nguyễn Quốc Can, Nguyễn Đức Nhuận, Đỗ Trí Khang.


ĐTKhang @ Uyên Thi

Đỗ Trí Khang, Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Mạnh Hiền "A", Phạm Đình San.


ĐTKhang @ Uyên Thi

Từ trái: Phạm Đình San, Nguyễn Đình Phương "Voi", Nguyễn Quốc Can, Nguyễn Tiến Thịnh,
Nguyễn Đức Nhuận, Đỗ Trí Khang, ?? , Nguyễn Văn Quyền.


ĐTKhang @ Uyên Thi

Từ trái : Nguyễn Tiến Thịnh, Nguyễn Quốc Can, Nguyễn Đức Nhuận, Đỗ Trí Khang, Nguyễn Mạnh Hiền "A".


Ngày 14/10 AC Phạm Hữu Độ hướng dẫn AC Đỗ Trí Khang thăm viếng thắng cảnh vùng Bắc CA.

ĐTKhang @ SFO

Tại Fisherman Wharf, San Francisco.


ĐTKhang @ SFO

Trên đường chữ chi Lombardo, San Francisco.


ĐTKhang @ SFO

Đôi bạn cố tri Phạm Hữu Độ - Đỗ TRí Khang.


Ngày 15/10 các bạn CVA59 Bắc CA đón tiếp AC Đỗ Trí Khang tại nhà hàng Chez Christina, Milpitas.

ĐTKhang @ Chez Christina

Từ trái, hàng trước: các chị Đỗ Trí Khang, Ng, Trọng Dzũng, Đinh Xuân Thảo, Phạm Hữu Độ, Phạm Bình.
Hàng sau: NT Dzũng, Ph Bình, Đỗ Trọng Lễ, Chu Trí Lệ, Lê Duy San, ĐX Thảo, PH Độ, ĐT Khang, Lê Ôn Dương.


Từ trái: Đỗ Trọng Lễ, Phạm Hữu Độ, Nguyễn Đình Phương "GT", Lê Duy San, Chu Trí Lệ.


 


Từ trái, ngồi: các chị Ph Bình, ĐX Thảo, ĐT Khang, NT Dzũng, PH Độ, Nguyễn An Cường.
Đứng: L.Ô Dương, CT Lệ, ĐT Lễ, ĐX Thảo, ĐT Khang, NT Dzũng, Ph Bình, LD San, PH Độ, NA Cường.


Trở về đầu trang