Trở về trang Tin buồn năm 2012

Phan ưu Thân mẫu Nguyễn Mạnh Hiền

CVA59 phúng viếng và phân ưu cùng tang quyến.


H.01 - Từ trái, các bạn Trần Quang Dự, Ng Công Hiến, Phạm Đình San, Ng Văn Quyền.


H.02 - Một đại diện ban Chấp hành hội Ái hữu Bưởi-Chu Văn An Nam California, các bạn Ng Mạnh Hiền "B",
Ng D(ình Phương "V", Đỗ Nguyên Giai, Trần Quang Dự, Ng Công Hiến, Phạm Đình San, Ng Hữu Hiền, Ng Văn Quyền.


H.03


H.04 - Bạn Phạm Đình San đại diện CVA59 phân ưu cùng tang quyến.


H.05 - Anh Bùi Đức Uyên, đại diện ban Chấp hành hội Ái hữu Bưởi-CVA Nam California phân ưu cùng tang quyến.