12-02-2013: CVA59 Bắc CA đón tiếp anh chị Nguyễn Văn Thục (từ Texas).


Bánh "Hội ngộ" của anh chị Nguyễn An Cường đem đến thết đãi anh chị Nguyễn Văn Thục..


Từ trái: gia chủ Lê Ôn Dương, Phạm Bình, Nguyễn Trọng Dzũng, Nguyễn An Cường, Nguyễn Văn Thục.


Từ trái: Bình Dzũng San, Thục Cường Dương
(xin đọc như không có dấu phẩy ngắt câu) .


Anh chị Nguyễn An Cường và anh chị Nguyễn Văn Thục.


Từ trái: các chị Lê Ôn Dương, Nguyễn An Cường và Nguyễn Văn Thục.


Từ trái: các chị Đỗ Đình Lợi, Nguyễn An Cường, Nguyễn Văn Thục và Lê Ôn Dương.


Chị Nguyễn Văn Thục và bánh "hội ngộ".


Trở về đầu trang