Ngày 16-02-2014 các bạn CVA59 Nam CA tham dự tiệc Tân Xuân Giáp Ngọ
do Hội Ái hữu Cựu học sinh Bưởi-CVA Nam California.


H.01


H.02 - Xin coi mặt đặt tên.


H.03 -Ngoài Lại Quốc Ấn là người đứng tận cùng bên trái, còn lại xin coi mặt đặ tên.


H.04 - CVA59 hiện diện trong hình : AC LN Ảnh (ngồi thứ 2 và 3 từ trái), kế đó là 2 bạn PĐ San và NĐ Phương "Voi"
Đứng thứ 4 từ trái là chị PĐ San, chị NĐ Phương, bạn ĐT Toàn, chị NC Hiến. Bạn NC Hiến đứng tận cùng bên mặt.


H.05 - Ngồi, từ trái qua : AC Ng Đức Nhuận, các chị Phạm Đình San, Ng Đình Phương, Ng Công Hiến.
Đứng: AC Lê Nhân Ảnh, NĐ Phương "Voi", NC Hiến và PĐ San.


H.06 - Ngồi từ trái: các AC Ng Văn Dậu (thân hữu), Ng Công Thuần, Trần Quang Dự.
Đứng: anh Ng Địch Hà (CVA62), anh Bùi Đức Uyên (Hội trưởng), AC Nguyễn Dũng (thân hữu).


H.07 - Ngồi, từ trái : .Đàm Trọng Toàn, Ng Văn Quyền, anh Ng Thạch (CVA58), Đỗ Nguyên Giai.
Đứng: anh Trần Ngọc Thiệu (thân hữu), các bạn Trần CÔng Hàm, Trần QUốc Bao, Ng Chí Thành và Vương Vĩnh Cẩn.


H.08 - Các chị NĐ Nhuận, PĐ San, NĐ Phương, và anh chị NC Hiến..


H.09 - Từ trái : LQ Ấn, 3 anh CVA58 Ng Văn Sinh, Trần Cường, Trương Đình Ngôn, .anh Ng Quốc Phiên (CVA54).


H.10 - Anh chị NC Thuần và anh chị Trần Quang Dự.


H.11 - CHị LN Ảnh, AC NĐ Nhuận, chị PĐ San và chị NĐ Phương.


H.12 - Anh chị Trần Quang Dự.


H.13 - Anh chị Nguyễn Văn Hiền.


H.14 - Anh chị Nguyễn Đức Nhuận.


Trở về đầu trang