Trở về trang tin tức sinh hoạt

Hình ảnh Tang lễ Bạn NGUYỄN HOÀNG

Cáo phó trên Nhật báo Người Việt (Orange County)

H.01

H.02

H.03

H.04 - Hàng ghế đầu: NĐ Nhuận, LQ Ấn, NV Quyền, NC Thành, NT Vân, NT Thịnh, TQ Bao.
Hàng #2: PĐ San, VV Cẫn, ĐN Giai, VN Đĩnh. Hàng #3: AC NĐ Phương "V", NV Hiền, NT Lục, DH Quân, VĐ Thịnh "CA".

H.05 - Hàng trước, từ trái: NV Quyền, NC Thành, NT Thịnh, TQ Bao, NT Vân.
Hàng sau: NT Lục, DH Quân, VĐ Thịnh "CA"

H. 06 - Hàng trước: : NĐ Nhuận, LQ Ấn, NV Quyền, NC Thành, NT Thịnh, TQ Bao, NH Hiền.
Hàng #2: VV Cẫn (xạy lưng), ĐN Giai, VN Đĩnh. Hàng #3: NĐ Phương "V", NV Hiền, VĐ Thịnh "CA".

H.07 - Từ trái: ĐN Giai, AC LN Ảnh, NT Vân, NH Hiền.

H.08 - Từ trái - Hàng trước (thắp nhang): NV Quyền, LQ Ấn, PĐ San.
Hàng sau: NĐ Nhuận, TQ Bao, NT Thịnh, VV Cẩn, NC Thành.

H.09 - DH Quân, VN Đĩnh, NV Hiền, VĐ Thịnh "CA"

H.10 - PĐ San nói lời tiễn biệt và đọc bài của Nguyễn Lãng Uyên nhắc lại kỷ niệm với Ng Hoàng.

H.11

H.12 - Ngày 26/12: lễ hòa thiêu.

H.13 - Từ trái: NĐ Phương "V", NĐ Thức, NM Hiền "A", AC LN Ảnh, chị PĐ San, chị BK Kỳ, NT Vân và PĐ San.


Bấm vào đây coi thêm hình trong album của "Hiền Phó nhòm"


Trở về đầu trang