Ngày 03-12-2013 CVA59 Bắc California
đón tiếp AC Đinh Mạnh Hùng (WA)

H-01 H-02 H-03 H-04
H-05 H-06 H-07 H-08
H-09 H-10 H-11 H-12
H-13 H-14 H-15 H-16
H-17 H-18 H-19 H-20
H-21 H-22 H-23 H-24
H-25 H-26 H-27 H-28