Tháng 07-2016 - Hà Mạnh Tuấn "quy Mã"


Ngày 16-7-2016 họp mặt tại nhà bạn Lê Ôn Dương (Milpitas. Bắc CA).
(Hình ảnh do bạn Chu Trí Lệ cung cấp. Slide show do bạn Nguyễn An Cường thực hiện)

H.01 - Từ trái : Ng An Cường, Hà Mạnh Tuấn, Phạm Hoán, Đinh Xuân Thảo, Chu Trí Lệ, Lê Ôn Dương.

H.02 - Ng An Cường, Chu Trí Lệ, Đinh Xuân Thảo, Hà Mạnh Tuấn, Phạm Hoán, Lê Ôn Dương.

H.03 - Đinh Xuân Thảo, Hà Mạnh Tuấn, Phạm Hoán, anh chị Lê Ôn Dương.

H.04 - Lê Ôn Dương, Phạm Bình, Ng An Cường, Chu Trí Lệ, Đinh Xuân Thảo, Hà Mạnh Tuấn, Phạm Hoán.


Slide show do bạn Nguyễn An Cường thực hiện


Ngày 18-7-2016 gặp gỡ các bạn CVA Nam CA tại Little SG.
(hình ảnh do bạn Phạm Đình San cung cấp)

H.05 - Từ trái, đứng: Trấn Thanh Liêm và Vũ Trọng An (CVA58), Phạm Đình San.
Ngồi: Lại Quốc Ấn, Hà Mạnh Tuấn, Lê Bá Huy và 2 thân hữu "nhóm Tâm Thần Nam CA".

H.06 - Hà Mạnh Tuấn, Trần Minh Công (đứng) và thân hữu.


Trở về đầu trang