Ngày 21-12-2016, CVA59 "Nước Trong" họp mặt cuối năm 2016
với bạn Đỗ Xuân Thắng tại nhà hàng Phượng Các SG.

 


H. 01 - Từ trái, đứng : Đỗ Văn Lý, Trần Ngọc Quân; ngồi Đỗ Xuân Thắng, Ngô Cảnh Loan, Ng Văn Đậu, Ng Hồng Khánh.


H. 02 - ĐX Thắng, NC Loan, NV Đậu, NH Khánh.

H. 03 - ĐV Lý, NV Đậu, NH Khánh và TN Quân..

H. 04 - Một thân hữu, ĐX Thắng, NC Loan và ĐV Lý.

H. 05 - Từ trái : NC Loan, ĐV Lý, Đ. Giao, NV Đậu.

H. 06 - Từ trái : Đ. Giao, NV Đậu, NH Khánh, TN Quân.

H. 05

Trở về đầu trang