Ngày 5 và 6 th. 4, 2018
CVA59 Nam CA đón tiếp bạn phương xa

Trích email ngày 6 th.4, 2018 của Nguyễn Đình Phương "GT"

Dzũng thân,

Hôm qua CVA59 Nam CA tụ họp một số bạn ở Tip Top, chưa gửi hình cho bạn thì hôm nay lại gặp thêm vài bạn nữa, nhân dịp Nguyễn Văn Trân ("Trân lùn") từ Houston lên Nam Cali. Tụi moa hàn huyên rất vui nhộn. Kế đó moa đến thăm anh NC Hiến và NM Hiền "B". Tất cả đều có hình ảnh, riêng với Hiền "B" lại quên chụp, thật vô duyên! Cả hai anh Hiến và Hiền "B" đều hồng hào tươi tỉnh.

Moa gửi Dzũng xem và nhờ bạn chuyển đến các bạn giùm.
Phương

Ngày 5 th.4, 2018 : đón tiếp bạn Nguyễn Đình Phương "GT"

H.01 - Từ trái, ngồi : Trần Quốc Bao, Ng Đình Phương "Voi", Lại Quốc Ấn.
Đứng: Ng Đình Phương "GT", Vũ Ngọc Đĩnh, Lê Nhân Ảnh, Vũ ạnh Phát, Phạm Đình San.

H.02 - Từ trái qua: LQ Ấn, PĐ San, VM Phát (đứng), TQ Bao, NĐ Phương "V",
VN Đĩnh, anh chị LN Ảnh, chị NĐ Phương "GT", chị LQ Ấn.

H.03 - VN Đĩnh, anh chị LN Ảnh, chị NĐ Phương "GT", chị LQ Ấn.

H.04 - Anh chị LQ Ấn, PĐ San, TQ Bao, NĐ Phương "V".

H.05 - Các chị LN Ảnh, NĐ Phương "GT" và LQ Ấn.

H.06 - Song Phương "V + GT"


Ngày 5 th.4, 2018 : đón tiếp bạn Ng Đình Phương "GT" và bạn Ng Văn Trân

H.07 - Từ trái qua : Nguyễn Đình Phương "GT", Nguyễn Văn Trân, Vũ MạnhPhát,
Phạm Đình San, Lại Quốc Ấn, Trương Đình Ngôn, Vũ Trọng An.

H.08 - Từ trái qua : Lại Quốc Ấn, Vũ Trọng An, Trương Đình Ngôn,
Nguyễn Đình Phương "GT", Phạm Đình San, Nguyễn Văn Trân và Nguyễn Văn Hiền,

H.09 - Nguyễn Đình Phương "GT", Phạm Đình San, Nguyễn Văn Trân,
Nguyễn Mạnh Hiền "A" ("Hiền Phó Nhòm"), Lại Quốc Ấn, Vũ Trọng An.

H.10 - Anh chị NĐ Phương "GT" đến thăm anh chị Nguyễn Công Hiến.

Bấm vào đây coi thêm hình từ album của bạn Nguyễn Đình Phương "GT".

Trở về đầu trang