Tại Canada ngày 22 và 24-7-2018:
Nguyễn Đình Phương "GT" gặp bạn cũ.

H.01 - Ngày 22-7-2018 tại nhà hàng Ỷ Lan thành phố Montréal.
Từ trái: Chị Ng Tự Hải, các bạn Đỗ Hữu Ngọc, Ng Tấn Khang, Ng Văn Lục,
Phạm Huy Thịnh, AC Ng Đình Phương "GT" và chị Phạm Huy Thịnh.

H.02 - Từ trái: các bạn ĐH Ngọc, NT Khang, NV Lục, PHThịnh, NĐ Phương "GT" và NT Hải.

H.03 - Như H.02 với chị NT Hải ngồi tận cùng bên trái.

H.04 - Tương tự H.02 với chị PH Thịnh ngồi tận cùng bên mặt.

H.05 - Ngày 24-7-2018 tại tư gia bạn Phạm Ngịc Bích ở Toronto.
Từ trái : chị NĐ Phương "GT", AC PN Bích, và NĐ Phương "GT".

H.06

Trở về đầu trang