Trở về trang "Tin tức Hình ảnh Sinh hoạt 2019"

25-9-2019 Anh Chị Nguyễn Tự Hải (Montréal, CAD) đến San Jose

Trích email ngày ddd của "ABC"

Anh chị Nguyễn Tự Hải từ Montréal (Canada) sau khi tham dự "Hội ngộ 60 Năm CVA59" ngày 13-9-2019 tại Little SG, Nam CA đã đến San Jose gặp các bạn CVA59 Bắc CA trưa ngày 25-9 tại quán "Phở LA" rồi ghé thăm AC Đinh Xuân Thảo.

Sức khỏe bạn Thảo vẫn ở trong tình trạng "dậm chân tại chỗ", quên nhiều hơn nhớ. Nhưng khi nói về những chuyện mấy chục năm trước bạn ta tham gia rất hào hứng và kể lại với nhiều chi tiết.

Dưới đây là một vài tấm hình tiêu biểu từ máy hình của các bạn Nguyễn An Cường, Phan Quang Nại, Nguyễn Đình Phương "GT" và chị Đinh Xuân Thảo.

H.01 - Từ trái: Phạm Bình, Phạm Hữu Độ, Phan Quang Nại, Lê Duy San, Bùi Hùng Khoát.

H.02 - Từ trái: Hoàng Cơ Định, Ng Tự Hải, Ng Trọng Dzũng, Ng Đình Phương "GT", Lê Ôn Dương.

H.03 - Từ trái: các chị Ng Trọng Dzũng, Lê Duy San, Hoàng Cơ Định, Phạm Hữu Độ, Ng Tự Hải.

H.04 - Tại nhà AC ĐX Thảo, Từ trái, ngồi: các chị NT Hải, HC Định, LD San, PH Độ, ĐX Thảo.
Đứng: các chị Đỗ Đình Lợi, Đỗ Trọng Lễ, Nguyễn Ánh "SP", NT Dzũng.

H.05 - Tại vườn sau nhà AC ĐX Thảo. Từ trái: PH Độ, NT Dzũng, ĐT lễ, ĐX Thảo.

H.06 -

H.07

Slide Show do bạn Nguyễn An Cường thực hiện.


Bấm vào đây coi toàn bộ album hình từ máy của chị Đinh Xuân Thảo và các bạn
Nguyễn An Cường, Phan Quang Nại, Nguyễn Đình Phương "GT".

Trở về đầu trang