Trở về trang chính

TIN BUỒN 2019


 


 
 

Phu quân chị Khương Thị Phương Lan
Ông NGUYỄN HỮU BẦU,
từ trần ngày 17/11/2019 tại Virginia, Hoa Kỳ
hưởng thọ 90 tuổi.

 
 


 
 


 
 


 
 

 
 


 
 

Thân phụ bạn Nguyễn Tiến Dỵ,
Cụ Ông NGUYỄN VĂN PHÚC,
quy tiên ngày 23/5/2019 tại Houston, Texas
hưởng đại thọ 98 tuổi.

 
 

Phân ưu Thích Linh Nhẫn

 
 

Thân mẫu bạn Hoàng Huyên,
Cụ Quả Phụ HOÀNG THÚC PHIÊN,
nhũ danh TRỊNH THỊ KIM,
quy tiên ngày 8/3/2019 tại Saigon, Việt Nam
hưởng đại thọ 100 tuổi.

 
 

Thân mẫu bạn Trần Lam Giang,
Cụ Quả Phụ Giáo Sư TRẦN VĂN MẠI,
nhũ danh NGUYỄN THỊ ĐẠM, hiệu NHƯ THỦY,
quy tiên ngày 16/2/2019 tại San Jose,
hưởng đại thọ 102 tuổi.

 
 

Phân ưu Thích Linh Nhẫn


 
 

Phân ưu Nguyễn Nhật Dũng

 

Trở về đầu trang