Hình ảnh Hội ngộ CVA59
Tháng 9 năm 2011 tại San Jose, CA.

  1. Hình ảnh ngày tiền hội ngộ 3-9-2011.
  2. Chân dung đồng môn tham dự hội ngộ.
  3. Photo Album của bạn Phạm Binh.
  4. Photo Album của bạn Nguyễn Trọng Dzũng.
  5. Photo Album của bạn Phạm Hữu Độ.
  6. Photo Album của bạn Hoàng Huyên.
  7. Photo Album của bạn Chu Trí Lệ.
  8. Photo Album của bạn Hoàng Gia Thụy.
  9. Photo Album của bạn Lâm Hữu Trãi.

Trở về trang chính