"Hội Ngộ CVA59"
ngày 8 th.9, 2017 tại San Jose, CA
(Bấm vào từng mục để đọc chi tiết)

Giai đoạn Tổ chức.

Thông báo số 1.

Thông báo số 2.

Thông báo số 3.

Thông báo số 4.

Thư Mời th/g các bạn "CVA59 Nước Trong"

Hoàn tất.

Danh sách tham dự tại San Jose và tại Sàigòn.

Báo cáo tổng kềt.

Báo cáo (và hình ảnh) từ Sài gòn.

Hình ảnh "Hội ngộ 2017".

Dư âm hội ngộ.

Trở về trang gốc "Hội ngộ CVA59"