Danh sách các bạn CVA59 Hải ngoại
tham dự "Hội ngộ CVA59-2017" tại San Jose

Stt Họ Tên Số người Ghi chú
1 Vũ Trọng An 2 Từ Nam CA
2 Vũ Ngọc Anh 2  
3 Chị Nguyễn Ánh 1  
4 Lê Nhân Ảnh 2 Từ Nam CA
5 Lại Quốc Ấn 6 Từ Nam CA
6 Trần Vụ Bản 2 Từ Chicago (IL)
7 Phạm Bình 1  
8 Vương Vĩnh Cẩn 1 Từ Nam CA
9 Nguyễn Tự Chi 1  
10 Nguyễn An Cường 2  
11 Phạm Doanh 1 Từ Leesburg (VA)
12 Nguyễn Đình  Duật 2  
13 Vũ Trọng Dụng 2 Từ Vienna (VA)
14 Trần Quang Dự 2 Từ Nam CA
15 Lê Ôn Dương 1  
16 Nguyễn Tiến Dỵ 2 Từ Houston (TX)
17 Nguyễn Trọng Dzũng 4  
18 Phạm Gia Định 1  
19 Phạm Hữu Độ 2  
20 Nguyễn Tự Hải 2 Từ Montréal, Canada
21 Đào Trọng Hiệp 3  
22 Đặng Xuân Hồng 0 Phút chót vắng mặt
23 Đinh Mạnh Hùng 1 Từ Seattle (WA)
24 Nguyễn Quốc Khánh 0 Phút chót vắng mặt
25 Bùi Hùng Khoát 1  
26 Đỗ Trọng Lễ 2  
27 Chu Trí Lệ 2  
28 Nguyễn Đình  Liên 1 Từ Amarillo (TX)
29 Chị Đỗ Đình  Lợi 1  
30 Nguyễn Trí Lục 2 Từ Nam CA
31 Phan Quang Nại 2  
32 Nguyễn Văn Nhạc 2  
33 Nguyễn Đức Nhuận 2 Từ Nam CA
34 Nguyễn Đình  Phương "GT" 2  
35 Nguyễn Đình Phương "V" 2 Từ Nam CA
36 Lê Duy San 2  
37 Phạm Đình San 1 Từ Nam CA
38 Đỗ Xuân Thắng 1 Từ Kennesaw (GA)
39 Đinh Xuân Thảo 9  
40 Vũ Đình Thịnh FL 1 Từ Tarpon Spring (FL)
41 Nguyễn Công Thuần 2 Từ Nam CA
42 Nguyễn Văn Thục 2 Từ Lewisville (TX)
43 Nguyễn Huy Tiên 2  
44 Đỗ Đăng Tiến 1  
45 Đỗ Quý Toàn 1 Từ Nam CA
46 Đàm Quang Toán 1  
47 Lâm Hữu Trãi 2  
48 Nguyễn Văn Trân 2 Từ Houston (TX)
49 Nguyễn Ngọc Vĩnh 2 Từ Seattle (WA)
    Cộng 91  

Danh sách các bạn CVA59 "Nước Trong"
tham dự "Hội ngộ CVA59-2017" tại Sài gòn

Stt Họ Tên Ghi chú
1 Đằng Giao Trần Kim Cát  
2 Vũ Đức Chấn Vắng mặt vì sức khỏe
3 Phạm Viết Đạt  
4 Nguyễn Văn Đậu Vắng mặt
5 Nguyễn Hồng Khánh  
6 Ngô Cảnh Loan  
7 Nguyễn Sỹ Long Vắng mặt
8 Đỗ Văn  
9 Nguyễn Ngọc Quang  
10 Trần Ngọc Quân  
11 Phan Kim Thịnh  
12 Lưu Ngọc Thủy Vắng mặt vì sức khỏe

Trở về trang chính