Hình ảnh Hội ngộ CVA59
Ngày 8-9-2017 tại San Jose, CA.

  1. Hình chụp chung (có chú thích tên).
  2. Chân dung đồng môn tham dự hội ngộ.
  3. Photo Album của Alexander Đinh.
  4. Video Clip của Alexander Đinh.
  5. Photo Album của Thuận Đinh.
  6. Photo Album của Phạm Bình.
  7. Photo Album của Vương Vĩnh Cẩn.

Trở về trang chính