Danh sách các bạn tham dự "Hội ngộ CVA59"
tính đến ngày 30/8/2017

Stt Họ Tên Đã ghi Ghi chú
1 Vũ Trọng An 2 Từ Nam CA
2 Vũ Ngọc Anh 2  
3 Chị Nguyễn Ánh 1  
4 Lê Nhân Ảnh 2 Từ Nam CA
5 Lại Quốc Ấn 4 Từ Nam CA
6 Trần Vụ Bản 2 Từ Chicago (IL)
7 Phạm Bình 1  
8 Vương Vĩnh Cẩn 1 Từ Nam CA
9 Nguyễn Tự Chi 1  
10 Nguyễn An Cường 2  
11 Phạm Doanh 1 Từ Leesburg (VA)
12 Nguyễn Đình  Duật 2  
13 Vũ Trọng Dụng 2 Từ Vienna (VA)
14 Trần Quang Dự 2 Từ Nam CA
15 Lê Ôn Dương 1  
16 Nguyễn Tiến Dỵ 2 Từ Houston (TX)
17 Nguyễn Trọng Dzũng 4  
18 Phạm Gia Định 1  
19 Phạm Hữu Độ 2  
20 Nguyễn Tự Hải 2 Từ Montréal, Canada
21 Đào Trọng Hiệp 3  
22 Đặng Xuân Hồng 1  
23 Đinh Mạnh Hùng 1 Từ Seattle (WA)
24 Bùi Hùng Khoát 1  
25 Đỗ Trọng Lễ 2  
26 Chu Trí Lệ 2  
27 Nguyễn Đình  Liên 1 Từ Amarillo (TX)
28 Chị Đỗ Đình  Lợi 1  
29 Nguyễn Trí Lục 2 Từ Nam CA
30 Phan Quang Nại 2  
31 Nguyễn Văn Nhạc 2  
32 Nguyễn Đức Nhuận 2 Từ Nam CA
33 Nguyễn Đình  Phương "GT" 2  
34 Nguyễn Đình Phương "V" 2 Từ Nam CA
35 Lê Duy San 2  
36 Phạm Đình San 1 Từ Nam CA
37 Đỗ Xuân Thắng 1 Từ Kennesaw (GA)
38 Đinh Xuân Thảo 9  
39 Vũ Đình Thịnh FL 1 Từ Tarpon Spring (FL)
40 Nguyễn Công Thuần 2 Từ Nam CA
41 Nguyễn Văn Thục 2 Từ Lewisville (TX)
42 Nguyễn Huy Tiên 2  
43 Đỗ Đăng Tiến 1  
44 Đỗ Quý Toàn 1 Từ Nam CA
45 Đàm Quang Toán 1  
46 Lâm Hữu Trãi 2  
47 Nguyễn Văn Trân 2 Từ Houston (TX)
48 Nguyễn Ngọc Vĩnh 2 Từ Seattle (WA)
    Cộng 90  

Trở về trang chính