"Hội Ngộ 60 Năm CVA59"
Ngày 13-9-2019 tại Little Saigon, Nam CA

  1. Giai đoạn tổ chức.
  2. Danh sách đồng môn CVA59 và thân hữu tham dự ngày Hội ngộ.
  3. Ghi chép một số nét chính trong ngày hội ngộ 13-9-2019.
  4. Đặc san :
  5. Hình ảnh hội ngộ ngày 13-9-2019.
  6. Hình ảnh sinh hoạt trong những ngày sau hội ngộ 60 năm CVA59.

***

Thư từ liên lạc xin gửi về địa chỉ email cva59hoingo@gmail.com.