"Hội ngộ 60 năm CVA59"

Thư từ liên lạc và bài vở cho Đặc san xin gửi về địa chỉ email cva59hoingo@gmail.com.