HÌNH 2005

 •  Tháng 9, Little Saigon
  Tang lễ Lê Đức Hiển

 • Tháng 7/05, Nguyễn Vũ Văn và Nguyễn Đình Phương tại Saigon.

 •  San José - 24 tháng 6

 •  Nhóm Portland trong lễ phát tang nhạc phụ bạn Ng Vũ Văn ngày 24-4-05

 • CVA59 tại Hoa Thịnh Ðốn ngày 3-4-05

 • Bạn Nguyễn Tấn Khang đến Portland, Oregon, ngày 22/3

 • CVA59 tham dự Ðại Hội Trưng Vương ngày 12/3, tại Houston, Texas

 •  San José : Họp mặt tân niên ngày 1-3-05 tại Flourishing Gardens Restaurant

 • Họp mặt ngày 21-2-05 tại nhà Lê Ôn Dương

 •  Saigon : Ăn giỗ tại nhà Ba Cụt mùng 8 Tết Ất Dậu

 •  Saigon, 22 Tết: nhóm CVA 59 họp mặt tai Cây Đa Quán

 • Trở về mục lục