Tưởng Nhớ Vương Vĩnh Cẩn

VƯƠNG VĨNH CẨN
(1940 – 15/3/2021)

 1. Cáo phó – Phân ưu (Vào đọc).
 2. Tang Lễ (Vào xem).
 3. Lời cảm tạ của chị Vương Vĩnh Cẩn (Vào xem).
 4. Video Hummingbird & Warbler của Vương Vĩnh Cẩn trên YouTube (Vào xem).
  VVC viết "Tặng các anh chị quà đầu năm (2021)". Hơn 2 tuần sau thì Cẩn vào bệnh viện
 5. Nhớ Phạm Ngọc Đức - Vương Vĩnh Cẩn viết (Vào đọc).
 6. Email của Vương Vĩnh Cẩn chỉ cách may khẩu trang (Vào đọc).
 7. Tưởng nhớ bạn Vương Vĩnh Cẩn - Nguyễn Bảo Côn (Vào đọc).
 8. Vương Vĩnh Cẩn trong Hội Ngộ CVA59 (Vào xem hình).
 9. Vương Vĩnh Cẩn họp bạn (Vào xem hình).

Bài mới