Sáng tác Phạm Trọng Sách

1

Cuối Đường

2

Ngục Tù

3

Ta Về

4

Mười Năm

5

Ga Cuối Cuộc Đời (Thơ)