Trở về trang "Tin tức Hình ảnh Sinh hoạt 2019"

Ngày 3-3-2019 Phúng viếng tang lễ Thân mẫu bạn Trần Lam Giang

H.01

H.02 - Hai bạn Phạm Hữu Độ và Đỗ Trọng Lễ.

H.03 - Từ trái : Phạm Hữu Độ, Trần Lam Giang, Lê Duy San, Lê Ôn Dương, Phạm Bình.

H.04 - Ngồi, từ trái : Lê Duy San, Trần Lam Giang, Đỗ Trọng Lễ. Đứng: anh Ng Tường Tâm,
Ng An Cường, Ng Trọng Dzũng, Phạm Hữu Độ, Bùi Hùng Khoát, Phạm Bình, Lê Ôn Dương.

H.05 - Lê Duy San và Trần Lam Giang

H.06 - Không lời

Bấm vào đây coi toàn bộ album hình.

Trở về đầu trang